EDYCJA 2015»Książki nominowane

Książki nominowane (14)

Magdalena Czub - doktor, psycholog Terenowego Komitetu Ochorny Praw Dziecka w Poznaniu, kierownik zespołu zajmującego się diagnozą i terapią dzieci wykorzystywanych seksulanie, biegła sądowa w sprawach rodzinnych i dotyczących wykorzystwania seksualnego. 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dr Anna Słysz: Książka Magdaleny Czub zawiera zarówno bogaty przegląd badań empirycznych na temat konsekwencji wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, omówienie wyników badań własnych autorki, jak i refleksje autorki bazujące na doświadczeniu praktycznym. Autorka podjęła się trudnego zadania, a mianowicie badania dzieci wykorzystanych seksualnie, co wymagało dużej uważności i wrażliwości na kwestie etyczne. 

Barbara Dolińska - jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania naukowe obejmują min. pcyhopatologię, pozafarmakologiczne wyznaczniki skuteczności leczenia oraz psychologię prokreacji.

Wydawnictwo Smak Słowa

Dr Julia Barlińska: Książkę „Bezdzietność perspektywa społeczno-kulturowa” uważam za pozycję wartą wyróżnienia ze względu na to, że stanowi nie tylko rzetelną i kompleksową pracę naukową na temat bezdzietności, ale również pozycję mającą wartość aplikacyjną w szczególnym wymiarze – obalania szkodliwych i stygmatyzujących osoby bezdzietne mitów wszechobecnych przede wszystkim w mediach. Zgadzam się w zupełności z recenzentką tej książki, prof. Alicją Kuczyńską, która uznaje tą pozycję za „wyjątkową.

Dr Hab. Wojciech Dragan - jest psychologiem i biologiem molekularnym, prodziekanem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się genetycznymi uwarunkowaniami zachowań w normie i patologii.

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Dr Hab. Michał Harciarek: Nominowana do Nagrody Teofrasta książka to wzorcowo opracowana monografia naukowa, w której Autor w kompleksowy sposób przedstawia genetyczne i środowiskowe uwarunkowania temperamentu u niemowląt, ukazując przede wszystkim istotę stresu prenatalnego dla przyszłego rozwoju dziecka. Zaprezentowane w publikacji badania własne są nowatorskie, interdyscyplinarne i naukowo inspirujące, wpisując się jednocześnie w dyskusję na temat interakcji genotypu i środowiska w tłumaczeniu zachowania człowieka. Co bardzo ważne i (niestety) nie tak często obecnie spotykane, przyjęty kierunek badań posiada solidne umocowanie teoretyczne (rozwojowy model temperamentu Mary Rothbart).

Agata Gosiąrowska jest doktorem psychologii i zarządzania, pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jej podstawowe zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psychologii ekonomicznej i społecznej. 

Wydawnictwo Naukowe PWN

Dr Monika Wróbel: Książka stanowi pierwszą w Polsce zwartą publikację w całości poświęconą psychologicznemu znaczeniu pieniędzy. Zaprezentowane w niej autorskie modele – dotyczące dwuwymiarowej struktury postaw wobec pieniędzy oraz koncentracji na sobie jako podstawy psychologicznego znaczenia pieniędzy – stanowią niewątpliwy wkład Autorki nie tylko do psychologii polskiej, ale także światowej. Co ważne, oryginalne pomysły są wyraźnie osadzone w dotychczasowym dorobku psychologii – Gąsiorowska rzetelnie analizuje zastany stan wiedzy, wprowadza uzasadnione i dobrze przemyślane modyfikacje, a następnie weryfikuje swoje propozycje w serii niezwykle pomysłowych, starannie zaplanowanych i solidnie przeprowadzonych badań.

Alina Kolańczyk (redakcja) - kieruje Zakładem Psychologii Emocji i Motywacji na Wydziale Zamiejscowym Uniwersyteu SWPS w Sopocie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli procesów afektywnych w nieświadomej aktywności umysłu, zwłaszcza w myśleniu twórczym i obronnym. 

Wydawnictwo Smak Słowa

Dr Szczepan Grzybowski: Książka prezentuje cykl eksperymentów zrealizowany w ramach projektu badawczego nad wpływem afektu, zwłaszcza nieuświadomionego na funkcjonowanie człowieka ujęte w wymiarze procesów poznawczych (regulacja zachowania ze względu na cele, uwaga, percepcja, pamięć). Stanowi to jeden z najważniejszych elementów szeroko dyskutowanego w literaturze problemu relacji procesów afektywnych i poznawczych.

Dr Monika Marszał - psycholog i psychoterapueta. Jest adiunktem w Katedrze Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Dzięki temu łączy praktykę psychologiczną z działnością naukową i dydaktyczną.

Wydawnictwo Difin

Dr Anna Zajenkowska: Autorka podejmuje w swojej książce ważny i aktualny temat zdolności do mentalizacji w kontekście pacjentów z zaburzeniami osobowości. Sposób prezentowania tematu jest bardzo przystępny, dzięki czemu jest szansa, że książka znajdzie odbiorców nie tylko w grupie naukowców czy klinicystów zainteresowanych tematem. W części teoretycznej znajdują się min. odwołania do bardzo aktualnej literatury tematu, na przykład książek Petera Fonagy, który podobnie jak Autorka stara się wykazać w swoich pracach, że teorie psychoanalityczne można weryfikować empirycznie. I to zasługuje na uwagę, ponieważ empiryczna weryfikacja psychoterapeutycznych poczynań, podobnie jak samej mentalizacji, jest obecnie, zarówno w Polsce jak i na świecie, bardzo istotnym tematem.

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska jest kierownikiem Katedry Neuropsychologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Prof. zw. dr hab. Bożydar Kaczmarek  jest profesorem psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Profesor Juri D. Kropotow, PhD., Doctor Honoris Causa AWFiS, obronił trzy rozprawy doktorskie, a także uzyskał tytuł profesora w dziedzinie neurofizjologii. Jest Dyrektorem Laboratorium Neurobiologii Instytutu Ludzkiego Mózgu Rosyjskiej Akadamii Nauk w St. Petersburgu.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Dr Agata Sobków: Podręcznik ten stanowi dobre źródło wiedzy na temat różnych aspektów związanych z neuropsychologią. Treści przedstawione w książce oparte zostały na silnych dowodach naukowych i wpisują się w obecne trendy m.in. dot. neuroobrazowania czy plastyczności mózgu. 
Książa pisana jest językiem przystępnym dla osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu psychologii i/lub biologii.

Przemysław Bąbel - doktor psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się między innymi zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. 

Marzena Wiśniak - absolwentka kulturoznawstwa i studiów doktoranckich z zarządzania.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dr Agata Sobków: Treści przedstawione w książce oparte zostały na silnych dowodach naukowych, co stanowi jej niewątpliwy atut w porównaniu do innych książek popularno-naukowych dot. uczenia się. Autorzy do zagadnienia uczenia się podchodzą kompleksowo i wykorzystują przy tym wiedzę nie tylko z zakresu psychologii poznawczej, ale również społecznej oraz emocji i motywacji.  Książa pisana jest przystępnym językiem zrozumiałym nie tylko dla psychologa, ale również np. dla pedagoga czy trenera. 

Dr Beata Bugajska, jest pedagogiem i gerontologiem społecznym, pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim
Dr Celina Timoszyk-Tomczak,
psycholog, pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Szczepan Grzybowski:  Książka przedstawia w sposób rzeczowy, dokładny i atrakcyjny autorską metodę pracy z grupą osób starszych mającą na celu rozwój osobisty, usprawnienie codziennego funkcjonowania oraz większą satysfakcję życiową seniorów. Autorki opierają swój warsztat na rzetelnych podstawach naukowych (m.in. teorie i badania Tulvinga, Eriksona) a poprzez trafną i obrazową metaforykę podróży i bagaż praktyki potrafią doskonale go opisać, zaprezentować, czy też „sprzedać”. Jest to tytuł z pogranicza książki naukowej i popularnonaukowej, co dodaje mu tylko wartości, bowiem treści w nim zawarte są przedstawione w sposób bardzo kompetentny a równocześnie przystępny. Na uwagę zasługuje też przejrzysta, funkcjonalna i schludna forma prezentacji ćwiczeń na kolejnych etapach „podróży” (pośród nich nieliczne, ale obrazujące ważkie elementy ilustracje). Dzieło ucieleśnia ducha psychologii stosowanej w najlepszym z możliwych wymiarów.

Aneta Chybicka -psycholog, certyfikowana trenerka, coach i dyrektor merytoryczny firmy szkoleniowo-doradczej

Elżbieta Zubrzycka - biolog i psycholog, wykładała psychologię na Uniwersytecie Gdańskim

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dr Anna Zajenkowska: Ciekawe połączenie wywiadów, bazy teoretycznej i ćwiczeń do indywidualnej pracy. Autorki piszą, że książka ma działanie terapeutyczne i nie można się z nimi nie zgodzi. Nawet jeśli ktoś podchodzi z rezerwą do poradników, ten wydaje się w nienachlany sposób wskazywać Czytelnikowi obszary do pracy, albo przynajmniej do refleksji. Niewątpliwie w świecie biznesu nie istnienie obecnie równouprawnienie. Autorki w interesujący sposób wspierają kobiety w wykorzystywaniu "energii żeńskiej", co może okazać się pomocne w przypadku chęci zmiany kultury, w której ludzi dzieli się na lepszych i gorszych. Książka zaczyna się od lekkich i przyjemnych wywiadów z kobietami sukcesu, które mają zachęcić do wykorzystania swojej siły. W dalszej części dobitnie opisane są konsekwencje sytuacji, w których siła kobiet się nie ujawniła. Odniesienia do historii wojen czynią tę cześć poruszającą.

Paweł Fortuna - doktor psychologii, trener, coach, power speaker. Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego i w Instytucie Psychologii KUL.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dr Hab. Michał Harciarek: Książka jest zbiorem dobrze opisanych obserwacji autora, który od wielu lat jako psycholog związany jest z ze środowiskiem biznesu. Zawarte w monografii spostrzeżenia i refleksje pobudzają do myślenia, nie tylko na temat relacji w miejscu pracy, ale także szeroko rozumianego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Co bardzo wartościowe, Autor z dużym dystansem opowiada też o naszej (polskiej) specyfice zachowania i podejścia do pracy, próbując w sposób błyskotliwy i często żartobliwy wyjaśnić pewne zjawiska, które w wielu momentach utrudniają nam odniesienie sukcesu. Książka, choć napisana na pozór dość intuicyjnie, w wielu fragmentach przybliża czytelnikowi teorię psychologiczną, co jest jej dużym walorem.

Maria Jarymowicz - profesor psychologii. Autorka programów badań poświęconych problematyce tożsamości, podmiotowości, emocji, uprzedzeń, otwartości na świat i altruizmu.

Anna Szuster - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada psychologię społeczną.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Julia Barlińska: Książka  jest zbiorem przemyśleń autorek –  ujętych w formie przystępnie napisanego dialogu – na temat szeroko rozumianych właściwości psychiki człowieka warunkujących rozwój osobowy na przestrzeni całego życia. Pozycja ta, z jednej strony stanowi bogaty przegląd zarówno koncepcji teoretycznych, jak i wyników badań psychologii polskiej jak i światowej z dziedziny psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości. Z drugiej strony – osadza te koncepcje w nowatorskim sposobie myślenia o rozwoju osobowym.

Agnieszka Orantowsk - psycholog, trener NLP

Bogusław Stępień

Wydawnictwo HELION

Dr Anna Słysz: Książka jest napisana prostym, przystępnym językiem. Autorzy nie dają w niej prostych rad, ale przede wszystkim zachęcają do osobistej refleksji nad ważnymi dla każdego tematami, m. in.: lękiem przed śmiercią, związkami, ciałem, sensem życia. Podają liczne przykłady wypowiedzi ludzi w różnym wieku, które są interesujące i dobrze dobrane do tematów. Na początku każdego rozdziału jest zamieszczony rysunek odnoszący się w humorystyczny sposób do poruszanych treści. W mojej ocenie książka efektywnie popularyzuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii, m. in. psychologii rozwoju człowieka. Może być adresowa do szerokiego kręgu czytelników, nie tylko czterdziestolatków.

Jan Strelau, Agnieszka Wilczek, Jakub Balicki

Wydawnictwo Smak Słowa

Dr Monika Wróbel: Jan Strelau. Poza czasem to lektura mądra, dająca do myślenia i niezmiernie budująca. Nie jest to typowa publikacja popularnonaukowa, a raczej książka uniwersalna, którą można czytać na wiele sposobów. Po pierwsze, to bardzo wciągająca opowieść o wybitnym polskim psychologu – jego karierze, życiu prywatnym, a także przemyśleniach daleko wykraczających poza samą biografię. Po drugie, to subiektywna, ale ilustrowana konkretnymi przykładami, historia polskiej psychologii – od czasów trudnych, kiedy psychologię polską od psychologii zachodniej skutecznie oddzielała żelazna kurtyna, po czasy współczesne, gdy świat zachodni stoi dla Polaków otworem, a dokonania polskich psychologów coraz częściej przebijają się do świadomości międzynarodowej. Po trzecie, to swego rodzaju poradnik dla młodych naukowców u progu swojej kariery zawodowej. Dla nich rozmowa z Profesorem Janem Strelauem to opowieść o dążeniu do celu, sile woli i pokonywaniu przeszkód, o pracowitości i dobrej organizacji, o konieczności publikowania z myślą o odbiorcy, do którego nie dotrzemy, jeśli będziemy pisać wyłącznie po polsku. Wreszcie, to wzorowe zastosowanie dorobku psychologii temperamentu w praktyce.

VIII Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

PAN logo podpis

Partner

uw

swe logo

Patroni medialni

kultura logo

2009-2017 © nagrodateofrasta.eu