EDYCJA 2011»Ksiażki zgłoszone»Książki naukowe

Książki naukowe (36)

Wiesława Sotwin
Academica SWPS
Warszawa 2010

 

Książka o charakterze interdyscyplinarnym, której centralną kwestią jest pytanie jest o naturę i funkcjonowanie woli. Nie ogranicza się jednak do rekonstrukcji klasycznego pojęcia woli. Ma bardziej ambitne cele: autorka zarysowuje w niej nową koncepcję umysłu, umożliwiającą – jej zdaniem – lepsze zrozumienie jego generatywnych właściwości, a zwłaszcza ściślejsze powiązanie idei podmiotowości i sprawczości psychiki z koncepcjami współczesnej nauki.

Aleksandra Tokarz(red.)
Towarzystwo Naukowe KUL,
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
Lublin 2010


Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie są zróżnicowane – zarówno w deklaracjach jawnych, jak i ukrytych – i rozpościerają się od aprobaty neopozytywistycznych reguł uprawiania nauki aż do akceptacji koncepcji personologicznych, które – przynajmniej w sferze teorii, bo praktyka metod wywodzących się z tego nurtu bardzo się zobiektywizował – pozostawiają badaczowi sporą swobodę w budowaniu teorii, o to w szerokim zakresie. 
Elżbieta Zakrzewska-Manterys
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2010

 

Kolejna publikacja Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys związana z tematyką upośledzenia umysłowego. Przez te wszystkie lata problematyka upośledzenia umysłowego stanowiła jeden z głównych obszarów zainteresowań badawczych autorki. 
W prezentowanej książce, autorka nazywa rzeczy po imieniu, ma odwagę pisać wprost, o upośledzeniu umysłowym, co stanowi niebywałą siłę tego tekstu i sprawia, że jest on prawdziwy i wiarygodny.

Zbigniew Łoś
Wydawnictwo Uniwersyetetu Wrocławskiego
Wrocław 2010

 

Tematem publikacji jest rozwój psychiczny człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w dorosłości. W przyjętej przez autora koncepcji wyodrębniono cztery warstwy psychiki (witalności, adaptacji, upodmiotowienia i uduchowienia). Przyjęto, iż rozwój psychiczny człowieka przebiega w czterech okresach życia, nazwanych dzieciństwem, młodością, dojrzałością i starością.

Wiesław Łukaszewski
Wydawnictwo Smak Słowa
Sopot 2010

Czy ludzie myślą o śmierci? Czy zwykły człowiek boi się jej? Dlaczego niektórzy decydują się na samobójstwo? Czym jest teoria opanowania trwogi?

Jagoda Cieszyńska
Omega Stage Systems
Kraków 2011

 

Książka przeznaczona jest dla logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, pedagogów i rodzin dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Autorka przedstawia nie tylko współczesne poglądy dotyczące spektrum autyzmu, ale przede wszystkim opisuje przebieg terapii neurobiologicznej, z której korzystać mogą wszystkie dzieci z zakłóceniami rozwoju poznawczego i językowego.

Dominika Maison
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2010

Badania jakościowe, chociaż od lat pełnią ważną rolę w podejmowaniu decyzji marketingowych, prowadzone i wykorzystywane są dosyć intuicyjnie. Autorka przekonuje, że w świetle dokonań współczesnej psychologii należy zrewidować tradycyjne spojrzenie na konsumenta.
Piotr K. Oleś
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2011


„Psychologia człowieka dorosłego” to nowoczesny podręcznik, poświęcony zagadnieniom psychologii rozwojowej dorosłych. Prezentuje całościowe ujęcie tematyki dotyczącej zmian w funkcjonowaniu człowieka w okresie dorosłości, zawiera treści objęte minimum programowym studiów magisterskich z psychologii w zakresie psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami psychologii osobowości.
Anna Maria Zawadzka (red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2010

 

W książce zostały połączone elementy psychologii i teorii organizacji. Autorzy skupili się na kwestiach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak: wielokulturowość w organizacji, kariera i rozwój zawodowy, motywowanie, zaangażowanie i emocje w pracy, wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa. Psychologiczne ujęcie pomaga w zrozumieniu mechanizmów zachodzących wewnątrz organizacji i przyczynić się do bardziej efektywnego jej funkcjonowania.

Stanisław Leon Popek
Oficyna Wydawnicza Impuls
Kraków 2010

 

Książka „Psychologia twórczości plastycznej” jest pierwszą pozycją naukową z tego zakresu w Polsce. 

Alicja Senejko
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2010

 

Książka stanowi pierwszą na rynku polskim szeroką analizę zagadnienia obrony psychologicznej w kontekście prawidłowego rozwoju człowieka. Weryfikowane jest w niej założenie o istnieniu integralnych pozytywnych powiązań pomiędzy prawidłowym rozwojem podmiotu i jego reakcjami na zagrożenia. 

Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski, Monika Suchowierska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2010

 

Książka w zwięzły sposób prezentuje rozwijający się intensywnie na świecie, a w Polsce jeszcze stosunkowo mało znany nurt badawczy i terapeutyczny, będący współczesną wersją behawioryzmu. Analiza zachowania zajmuje się badaniem wpływu, jaki na zachowanie wywierają różnorodne czynniki środowiskowe.

Tomasz Maruszewski
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2011

 

Psychologia poznania jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową, która wciąż się rozwija. W niniejszym podręczniku Czytelnik znajdzie rzetelne omówienie wszystkich związanych z nią zagadnień. W kolejnych rozdziałach opisane zostały poszczególne procesy poznawcze: spostrzeganie, uwaga, pamięć (również pamięć autobiograficzna), wyobraźnia, pojęcia oraz myślenie i rozwiązywanie problemów. Ostatni rozdział traktuje o relacjach pomiędzy emocjami a poznaniem.

Bogdan Wojciszke
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2010

 

Wymiary sprawczości i wspólnotowości pojawiają się na każdym poziomie spostrzegania świata społecznego - czy to interpretacji pojedynczych aktów zachowania, spostrzegania ludzi i siebie, czy postaw interpersonalnych (lubienie i szacunek), czy wszelakich grup i kategorii społecznych, poczynając od kobiet i mężczyzn, a kończąc na biednych i bogatych.

Anna Brytek-Matera(red.)
Difin SA
Warszawa 2010

 

Książka jest jedną z nielicznych monografii podejmującą rozważania na temat obrazu ciała, obrazu siebie oraz cielesności. Zaprezentowany zbiór prac wpisuje się w nowe obszary zainteresowań psychologii w Polsce.

Krzysztof Jodzio
Difin SA
Warszawa 2011

 

Książka poświęcona jest problemom psychologicznym osób dorosłych z nabytym uszkodzeniem mózgu. Szczególny akcent położony jest na kwestię trafnego rozpoznawania (diagnozowania) zaburzeń poznawczych i behawioralnych, spowodowanych rozmaitymi incydentami mózgowymi.

Joanna Mesjasz
Difin SA
Warszawa 2010

 

Książka dotyczy psychologicznej problematyki śmierci i lęku przed śmiercią. Autorka stara się przekonać czytelnika, że śmierć – jako nieuchronny, bolesny, dramatyczny i niedający się żadną miarą zaakceptować fakt skończoności – może mieć dla jednostki pozytywne konotacje, być „rozwojową siłą sprawczą”.

Agnieszka Widera-Wysoczańska
Difin SA
Warszawa 2010

 

Autorka podejmuje próbę poszukiwania i zrozumienia czynników, które zwiększają ryzyko przekazywania różnych form przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poszukiwania oparte są o doświadczenia kliniczne Autorki jako psychoterapeuty zajmującego się osobami, które doświadczyły przemocy w rodzinie, literaturę światową oraz badania własne prowadzone na przestrzeni wielu lat, dotyczące zwłaszcza rodzin z wewnętrzną przemocą seksualną.

Justyna Siemionow
Difin SA
Warszawa 2011

 

Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie jako psycholog. Książka będzie bardzo przydatna dla pedagogów praktyków, dla studentów pedagogiki, ponieważ podejmuje nowe zagadnienia dotyczące analizy efektywności procesu resocjalizacji, wskazuje możliwości nowatorskich rozwiązań.

red. Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak
Difin SA
Warszawa 2010

 

Psychologicznie trudna sytuacja jest udziałem tych rodziców, którzy posiadają niepełnosprawne dziecko. Brak przygotowania do zmagania się z tego typu doświadczeniem rodzi u nich szereg pytań i wątpliwości. Książka z jednej strony przybliża czytelnikowi dylematy rodziców, towarzyszące sytuacji diagnozy o niepełnosprawności dziecka, z drugiej pozwala odpowiedzieć na pytania kluczowe dla procesu jego wychowania i rehabilitacji.

Strona 1 z 2

VIII Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

PAN logo podpis

Partner

uw

swe logo

Patroni medialni

kultura logo

2009-2017 © nagrodateofrasta.eu