EDYCJA 2013»Książki zgłoszone»Książki naukowe

Książki naukowe (27)

Redakcja naukowa Zbigniew Rudnicki
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2013


OD WYDAWCY:

Książka jest wieloaspektowym studium dotyczącym wydarzenia ludzkiej śmierci (wraz ze wszystkim, co ją poprzedza i co po niej następuje) ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy edukacyjnej. W prezentowanych tekstach przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych poddają gruntownej ocenie znaczenie fenomenu ludzkiego cierpienia, umierania, żałoby.
Józef Maciuszek
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:


Książka charakteryzuje procesy automatyczne/kontrolowane oraz stany refleksyjności/bezrefleksyjności, a dzięki temu interpretuje mechanizmy działania wybranych technik wpływu społecznego. Omówiono także miejsce procesów automatycznych oraz stanu bezrefleksyjności w kodowaniu, przetwarzaniu i używaniu wybranch zjawisk językowych, takich jak: negacja, wieloznaczności oraz presupozycje.
Ewa Pisula
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2012

OD WYDAWCY:


Najnowsza książka prof. Ewy Pisuli poświęcona autyzmowi zawiera dogłębną refleksję dotyczącą teoretycznych fundamentów, czyli terminologii związanej z tym zaburzeniem i jego klasyfikacji, wnikliwy komentarz do danych epidemiologicznych oraz niezwykle szczegółową analizę aktualnego stanu badań w zakresie szeroko rozumianej charakterystyki autyzmu i jego przyczyn, a także bieżącej praktyki klinicznej.
Hanna Brycz
Smak Słowa
Sopot 2012

OD WYDAWCY:


Czy uważasz, że piękni ludzie są również mądrzy?
Czy własne porażki tłumaczysz sytuacją, a sukcesy zdolnościami?
Czy często używasz sformułowania „wiedziałem, że tak będzie”?
Czy Twoja pamięć jest tendencyjna?
Czy uważasz, że po serii nieszczęść musi pojawić się w końcu szczęśliwy los?
Redakcja naukowa Marta Bogdanowicz
Harmonia Universalis
Gdańska 2012

OD WYDAWCY:


Książka ma na celu wskazać nowy obszar badań w obrębie znanej od dawna problematyki i zainteresować nim naukowców i praktyków, a przede wszystkim uwrażliwić nauczycieli akademickich i społeczność uczelni wyższych na trudności studentów związane nie tylko z dydaktyką, lecz także z ich życiem osobistym.
Łucja Bieleninik
Harmonia Universalis
Gdańsk 2012


OD WYDAWCY:

Monografia podejmuje [...] aktualny temat i bardzo ważne problemy badawcze, dostarcza wielu nowych treści, udostępniając dane z literatury światowej oraz wnosząc nową wiedzę. […] Zilustrowanie problemu spostrzegania przez matki dzieci urodzonych przedwcześnie przypadkami kazuistycznymi czyni [niniejszą] pozycję niezwykle interesującą nie tylko dla [...] lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, położnych, psychologów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, ale także dla studentów medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, fizjoterapii oraz samych zainteresowanych: wcześniaków i ich rodziców.
Tomasz Rudowski,
Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury,
Warszawa 2013

OD WYDAWCY:


Arteterapia to dziedzina wiedzy rozwijająca się na pograniczu pedagogiki, psychologii i sztuki. Jej istotą jest lecznicze oddziaływanie na system psychiczny oraz na określone formy zachowania poprzez zastosowanie środków artystycznych.
Elżbieta Talik
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Sopot 2013

OD WYDAWCY:


Książka znakomicie łączy w sobie elementy zarówno psychologii, jak i teologii oraz religii. Znajdziemy w niej badania empiryczne dotyczące religijnych strategii radzenia sobie ze stresem. Autorka skupiła się przede wszystkim na młodzieży i tym, jakie miejsce w ich życiu zajmuje religia. Temat trudny, szczególnie ważny obecnie, w czasach kryzysu wiary.
Katarzyna Mariańczyk
Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin 2012

OD WYDAWCY:


Głównym celem teoretycznym tego opracowania jest określenie psychospołecznych uwarunkowań realizowania profilaktycznych badań onkologicznych w kierunku raka piersi i raka szyjki macicy przez kobiety powyżej 45 lat. Celem aplikacyjnym jest sformułowanie wskazówek, które pozwolą na planowanie i organizację skuteczniejszych rozwiązań dotyczących zwiększania udziału kobiet w programach profilaktycznych.
Redakcja naukowa Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka
Vizja Press&it sp. z o.o.
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Zbiór artykułów poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce na styku psychologii i medycyny. Prace zebrane zostały w logicznie ustalone trzy działy przedstawiające zasadnicze problemy związane z przedstawieniem badań nad komunikacją społeczną w zakresie pojmowania zdrowia i choroby.
Izabela Krejtz
Wspólna inicjatywa Wydawnictwa Akademickiego Sedno i Wydawnictwa SWPS
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:


Książka przedstawia zarys głównych kierunków badań psychologii kształcenia oraz psychologii nauczania i opisuje autorski program badawczy, skoncentrowany na roli kontroli uwagi i pamięci roboczej jako czynników warunkujących poziom osiągnięć szkolnych (z matematyki oraz języka polskiego). Kompetentnie przybliża współczesne ujęcia problematyki kontroli uwagi oraz roli pamięci roboczej jako ważnego czynnika bardziej złożonych procesów poznawczych.
Jarosław Orzechowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2012

OD WYDAWCY:


Pamięć robocza to centralny konstrukt we współczesnej psychologii poznawczej, odgrywający kluczową rolę w funkcjonowaniu poznawczym jednostki. Stanowi swoiste centrum dowodzenia taktycznego i operacyjnego umysłu, które z podlegającymi mu jednostkami sztabowymi pełni różnorakie i, co ważniejsze, uniwersalne dla umysłu funkcje.
Jagoda Cieszyńska-Rożek
Omega Stage Systems
Kraków 2013


OD WYDAWCY:


Książka napisana dla logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów oraz dla rodziców i dziadków wszystkich dzieci z problemami rozwoju funkcji poznawczych. Przedstawione zostało nowe podejście w diagnozowaniu oraz terapii zaburzeń rozwojowych.
Agnieszka Niedźwieńska
Wydawnictwo Akademickie Sedno
Warszawa 2013


OD WYDAWCY:


Książka pokazuje, jak działa pamięć odpowiedzialna za wykonanie zamierzonych działań w określonym momencie w przyszłości (np. pamiętanie o wysłaniu maila, złożeniu życzeń, umówieniu się na wizytę).  
Adam Alfred Zych
Oficyna Wydawnicza Impuls
Kraków 2012

OD WYDAWCY:

Dlaczego jeden wierzy, inny zaś wątpi w istnienie Boga, a jeszcze inny jest obojętny wobec kwestii religijnych? Co czyni osobę religijną? Czy jest ona ze swej natury „istotą religijną”, czy też staje się nią w procesach rozwoju, wychowania i/lub socjalizacji? Czy mamy do czynienia tylko z jednym źródłem religijności jednostki, czy też możemy mówić o wielopostaciowych korzeniach religii i religijności?
Maria Lewicka
Wydanictwo Naukowe Scholar
Warszawa 2012


OD WYDAWCY:

Autorka tej książki jest psychologiem społecznym. Fascynacja konstruktem miejsca nie przysłoniła jej jednak głęboko zaszczepionego przekonania, że rolą nauki jest wykrywanie zależności i mechanizmów, a nie jedynie opis faktów. Fenomenologiczne opisy miejsc powinny zatem stanowić punkt wyjścia dla głębszej analitycznej refleksji nad prawidłowościami, których jednym z członów jest właśnie miejsce i jego cechy.
Redakcja naukowa - Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek
Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:


Tematyka siódmego tomu odnosi się do „granicznych” obszarów i zagadnień psychoterapii. Są w nim poruszone problemy związków psychoterapii z filozofią, neurobiologią, religiami, zjawiskami kultury. Omawiane są oddziaływania, które nie są psychoterapią lub odbiegają od klasycznego jej rozumienia, jak choreoterapia, terapia tańcem i ruchem, coaching, ustawienia systemowe według Hellingera, warsztaty umiejętności społecznych, terapia filozoficzna, trening mindfulness, wywiad motywujący, oddziaływania psychologiczne wobec sportowców.
Ewa Pisula
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Publikacja Ewy Pisuli – znakomitej specjalistki w dziedzinie dziecięcych zaburzeń rozwojowych – zawiera analizę sytuacji rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dotknięto w niej kwestii doświadczania stresu przez rodziców, jego przyczyn, przebiegu oraz radzenia sobie z nim. Autorka wnikliwie analizuje interakcje rodziców z autystycznym dzieckiem oraz obraz dziecka w oczach rodziców. Rozpatruje możliwości udzielenia pomocy rodzicowi oraz obszary, w jakich pomoc ta jest najbardziej potrzebna.

Sławomir Śpiewak
Wydanictwo Naukowe Scholar
Warszawa 2013

OD WYDAWCY:


Jakie koszty i jakie korzyści wynikają z konieczności wykonywania czynności intelektualnych wymagających od nas wysiłku? Kiedy sprawowanie kontroli nad czynnościami wysiłkowymi się załamuje, a kiedy człowiek zdolny jest do mobilizacji i zintensyfikowania wysiłku poznawczego?
Irena Jelonkiewicz
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Warszawa 2012

OD WYDAWCY:

Adresatem problematyki stresu i radzenia sobie z nim uczyniła Autorka młodych ludzi, uczniów szkół średnich, co czyni to opracowanie oryginalnym, jako że większość publikacji dotyczących stresu odnosi się do różnych grup osób dojrzałych czynnych bądź biernych zawodowo.
Strona 1 z 2

VIII Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

PAN logo podpis

Partner

uw

swe logo

Patroni medialni

kultura logo

2009-2017 © nagrodateofrasta.eu