REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ TEOFRASTA

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Teofrasta jest redakcja magazynu psychologicznego „Charaktery”.

2. Celem Konkursu jest popularyzacja psychologii jako dyscypliny naukowej i promowanie czytelnictwa książek o tematyce psychologicznej napisanych przez polskich autorów.

3. Nagrody w Konkursie o Nagrodę Teofrasta są przyznawane w dwóch kategoriach:

a) Najlepsza psychologiczna książka naukowa

b) Najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa

4. Nagroda jest przyznawana corocznie we wszystkich kategoriach za najlepsze książki napisane po polsku przez żyjących autorów i wydane w Polsce po raz pierwszy w ustalonym czasie.

5. Redaktorowi naczelnemu magazynu „Charaktery” przysługuje prawo przyznania specjalnego wyróżnienia.

6. Nagrody stanowią:

a) Statuetka, dla każdego z laureatów kategorii określonych w § 1 ust. 3

b) Nagroda pieniężna dla autora/autorów nagrodzonych w kategorii najlepszej psychologicznej książki naukowej i najlepszej psychologicznej książki popularnonaukowej

7. Nagroda może być przyznana autorowi/autorom tylko jednej książki w danej kategorii.

8. Organizator zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, prawo do nieprzyznania nagród,

a także do przyznania nagród specjalnych i wyróżnień.

§ 2

 ZASADY ZGŁASZANIA DO KONKURSU

1. Do Konkursu można zgłaszać książki napisane przez polskich autorów, wydane w Polsce po raz pierwszy pomiędzy 1 marca 2016 a 28 lutego 2017 roku.

2. Książki zgłoszonej do Konkursu nie można wycofać.

3. Wykluczone jest zgłaszanie do Konkursu książek, których autorami/współautorami są:

a) członkowie redakcji magazynu „Charaktery”

b) członkowie Konsylium Doktorów

c) członkowie rodzin osób wymienionych pod lit. a i b do II stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej,

d) więcej niż trzy osoby

4. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Konkursu są wydawnictwa, wyższe uczelnie i organizator. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę książek.

5. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie 10 egzemplarzy zgłaszanej do Konkursu książki wraz z dołączonym FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Zgłoszenia należy dostarczyć na adres organizatora: Charaktery sp. z o.o., 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40, do dnia 15 maja 2017 roku (o dacie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego).

7. Zgłoszenia bez załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO lub książki dostarczone w mniejszej liczbie niż przewiduje to Regulamin oraz książki zgłoszone po terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie.

8. Egzemplarze książek dostarczonych na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji, które ze zgłoszonych książek uczestniczą w Konkursie.

§ 3

 KONSYLIUM DOKTORÓW

1. Członków Konsylium Doktorów powołuje i odwołuje organizator. Członkami Konsylium mogą zostać osoby, które posiadają minimum stopień naukowy doktora.

2. Konsylium Doktorów składa się z maksymalnie 10 osób.

3. Każdy z członków Konsylium Doktorów otrzymuje komplet nadesłanych do Konkursu książek.

4. Każdy z członków Konsylium przesyła do organizatora nominacje w dwóch kategoriach:

a) Najlepsza psychologiczna książka naukowa

b) Najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa.

5. Członkowie Konsylium przesyłają organizatorowi Konkursu nominacje z uwzględnieniem merytorycznych, formalnych, edukacyjnych i edytorskich walorów ocenianych książek.

 § 4

WYBÓR LAUREATÓW

1. Konkurs składa się z trzech etapów:

a) pierwszy etap – organizator dokonuje formalnej oceny zgłoszeń, w szczególności sprawdza, czy tematyka książki ściśle łączy się z psychologią; publikacje niezakwalifikowane do Konkursu podlegają zwrotowi zgłaszającemu

b) drugi etap – Konsylium Doktorów dokonuje oceny nadesłanych książek i przedstawia nominacje w kategoriach:

– najlepsza psychologiczna książka naukowa

– najlepsza psychologiczna książka popularnonaukowa

c) trzeci etap – organizator na podstawie nominacji Konsylium Doktorów przyznaje Nagrodę Teofrasta dla autora najlepszej psychologicznej książki naukowej roku oraz Nagrodę Teofrasta dla autora najlepszej psychologicznej książki popularnonaukowej roku.

2. Spośród książek nominowanych czytelnicy wybierają w drodze głosowania najpopularniejszą książkę psychologiczną. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej organizatora www.nagrodateofrasta.eu poprzez zaznaczenie przez czytelnika wybranej książki. Laureatem zostaje autor, który uzyska największą liczbę głosów.

3. Organizator na podstawie głosowania czytelników przyznaje nagrodę

autorowi najpopularniejszej książki psychologicznej roku.

4. Wyniki pozostają niejawne do dnia wręczenia nagród. Informacja o przyznaniu nagród w Konkursie ogłaszana jest w dniu uroczystej gali.

5. Dokładne terminy poszczególnych etapów będą corocznie ustalane i podawane do publicznej wiadomości.

§ 5

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora.

2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej nagrody w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należny podatek organizator potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego.

3. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia książek lub wycofać je z Konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane uchybienia wobec niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2017 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POBIERZ REGULAMIN (pdf)

Więcej w tej kategorii: « Kontakt

IX Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery

Patronat honorowy

Partner

 

swe logo

 
2009-2017 © nagrodateofrasta.eu