You are here:EDYCJA 2017»Książki zgłoszone»Książki naukowe

Książki naukowe

Iwona Sikorska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od wydawcy:

Wartość poznawcza tej monografii to ukazanie odporności psychicznej jako metakonstruktu o złożonej strukturze, różnie konceptualizowanej w literaturze przedmiotu oraz roli kontekstu edukacyjnego w jej kształtowaniu. Podjęta problematyka w książce jest ważna dla teorii i praktyki psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej oraz zdrowia, jak również pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje jej wartość aplikacyjna, wyrażająca się w opracowaniu i empirycznej weryfikacji skuteczności programu wzmacniającego odporność psychiczną dzieci w wieku przedszkolnym, zatytułowanego Dzielne Dzieci.

Ryszard Stach, Anna Stach-Borejko

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od wydawcy:

Książka jest bardzo udaną próbą pogłębionej i wielokierunkowej analizy zależności, jakie zachodzą między pojęciem czy konstruktem empatii a tymi wewnętrznymi regulatorami aktywności człowieka, które można bezpośrednio powiązać ze strukturalnymi i funkcjonalnymi właściwościami mózgu. W swoim podstawowym zamyśle praca stanowi próbę komplementarnego ujęcia dwóch głównych nurtów badań nad zjawiskiem empatii.

Łukasz D. Kaczmarek

Wydawnictwo Zysk i S-ka

Od wydawcy:

Pozytywne interwencje można zdefiniować jako inicjowane przez psychologa lub stosowane w ramach samopomocy, uzasadnione teoretycznie i empirycznie aktywności promujące pozytywne emocje, przekonania lub działania, które prowadzą do wzrostu poziomu szczęścia u osób zdrowych i mogą być skuteczne również w grupach klinicznych.

Monika Wróbel

Wydawnictwo Naukowe PWN (książka zgłoszona przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego)

Od wydawcy:

Jak to się dzieje, że przebywanie w towarzystwie radosnych osób podnosi nas na duchu? Dlaczego złość innej osoby sprawia, że również czujemy przypływ gniewu? Czy uczucia są zawsze zaraźliwe? Autorka wyjaśnia mechanizm zarażania afektywnego, omawia jego funkcje, a także przedstawia czynniki, które mogą modyfikować jego przebieg. Wśród nich szczególne miejsce poświęca relacji pomiędzy osobami, które wzajemnie zarażają się swoimi emocjami i nastrojami, pokazując, że do transferu afektu dochodzi wtedy, gdy są spełnione określone warunki.

Grzegorz Kata

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Od wydawcy:

Monografia Wolontariat młodzieżowy jako szansa samoaktualizacji autorstwa dr Grzegorza Katy jest bardzo interesującą pozycją na polskim rynku publikacji naukowych, która wzbogaca naszą wiedzę o osobowościowych i wolicjonalnych korelatach jakości pracy młodych wolontariuszy. Praca została przygotowana z dużą starannością językową i metodologiczną. Będzie cenną publikacją dla tych wszystkich, którzy upatrują korzyści rozwojowych i profilaktycznych w dziele angażowania młodzieży w różne formy działalności.

Z recenzji prof. K. Ostaszewskiego

Monika Baryła-Matejczuk

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Od wydawcy:

Funkcjonowanie zawodowe nauczyciela zawsze pozostaje w związku z rzeczywistością społeczną, w której immanentnie "lokuje się" system oświaty i proces edukacyjny. Wyraziście zmienne warunki współczesnego świata stawiają też ciągle nowe wymogi i oczekiwania co do jakości pracy nauczyciela. Pragnę wyraźnie podkreślić, że recenzowana praca podejmuje problem ważny pod względem poznawczym i praktycznym. Stanowi bowiem jedną z prób empirycznej odpowiedzi na pytanie: JAKI nauczyciel będzie właściwym dla czasów zmienności i nieprzewidywalności. Uzyskane wyniki mają bezdyskusyjną wartość.

Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Od wydawcy:

Monografia przedstawia wyniki badań nad roszczeniowością prowadzone przez autorkę i jej współpracowników w latach 2006–2015. Autorka proponuje szerokie rozumienie roszczeniowości – jako skłonności do formułowania oczekiwań wobec innych i koncentracji na własnym interesie, zrywa z jednostronnym, pejoratywnym rozumieniem roszczeniowości, pokazując zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty tej postawy.

Książka zawiera liczne wyniki badań zrealizowanych na łącznej próbie ponad 20 000 osób pochodzących z 44 krajów.

Małgorzata Dragan

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Od wydawcy:

W książce zaprezentowano badania wskazujące na znaczenie niektórych czynników ryzyka picia problemowego młodych kobiet. Autorka dowodzi, że są nimi niekorzystne doświadczenia w dzieciństwie i związane z nimi ogólne trudności w regulacji emocji. Kluczowym czynnikiem ryzyka picia problemowego – w przypadku osób z trudnościami w regulacji emocji – jest zbiór specyficznych przekonań na temat skuteczności alkoholu w radzeniu sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi. Zmienne te wyznaczają specyficzną „ścieżkę etiologiczną” picia problemowego kobiet.

Wojciech Kulesza

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Od wydawcy:

Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśladują swoje zachowania. Obserwujemy to zjawisko, patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religijnych, dzieci na placu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperzdolność Leonarda Zeliga – głównego bohatera jego znakomitego filmu –  efektem kameleona.

W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczowych i fascynujących ludzkich zachowań. Zastanawia się, co nam to zachowanie daje. Pyta: Czy każdy jest społecznym kameleonem? Czy różnimy się skłonnościami do naśladowania? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wykorzystać? Czy naśladownictwo może być szkodliwe?

Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział

Wydawnictwo Naukowe PWN

Od wydawcy:

Książka składa się z trzech części zawartych w ośmiu rozdziałach i stanowi kompendium wiedzy na temat agresji. Mocną stroną książki jest odniesienie zjawiska agresji do stadiów rozwoju człowieka. Autorzy nie tylko prowadzą dialog na temat definicji, rodzajów agresji czy dawnych i nowszych teorii tłumaczących agresję jako immanentny element życia społecznego, lecz także rozpatrują znaczenie agresji w różnych okresach życia, jak: adolescencji, dojrzałości i co szczególnie ciekawe: agresji w okresie starzenia się i starości (przy uwzględnieniu procesów neurodegeneracyjnych).
Z recenzji prof. dr hab. Hanny Brycz

Strona 1 z 2

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu